Có được bán đất do Nhà nước giao theo chính sách hỗ trợ

Hộ gia đình ông C là người dân tộc Nùng được chính quyền địa phương giao đất trồng rừng theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Sau khi được giao đất 2 năm, hộ gia đình ông C định chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích trồng rừng này cho một hộ gia đình khác trong bản. Trong trường hợp này, hộ gia đình ông C có được phép làm như vậy không?
Trả lời:
Tại Điều 40 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.
2. Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điêm 1 nêu trên.
Như vậy, theo quy định của pháp luật, hộ gia đình ông C không đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất nêu trên vì thời gian sử dụng mới được 2 năm kể từ ngày có Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.