Bản sao bản án, quyết định có là căn cứ để thi hành án không?

Trường hợp đương sự cung cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án cho Cơ quan thi hành án dân sự thì bản án này có được sử dụng làm cơ sở để ra quyết định thi hành án hay không ?
Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Về nguyên tắc, những bản án, quyết định được đưa ra thi hành là những bản án, quyết định được qui định tại Điều 2 Luật THADS 2014; trong đó qui định những trường hợp bản án, quyết định của Tòa án chỉ đưa ra thi hành khi đã có hiệu lực pháp luật và trường hợp một số bản án, quyết định được thi hành ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Khi ra quyết định thi hành án, Luật THADS 2014 qui định các trường hợp   ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu và trường hợp Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án (Điều 36 Luật THADs 2014). Ngoài ra, Điều 27 Luật THADS 2014 qui định: Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại đã ra bản án, quyết định phải cấp cho đương sự bản án, quyết định có ghi “để thi hành”.
Như vậy, khi đương sự cung cấp bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức thi hành án thì những bản án, quyết định đó phải do Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại  cấp cho đương sự và có ghi “để thi hành” theo qui định tại Điều 27 Luật THADS. Đối với những bản sao bản án không do Tòa án cấp và đóng đấu “để thi hành” thì không có căn cứ để Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.