Tư vấn cách viết di chúc tay

Tư vấn cách viết di chúc tay
Pháp luật quy định các hình thức di chúc hợp pháp gồm: Di chúc lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Như vậy các hình thức Di chúc bằng văn bản bao gồm:

+        1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
+        2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
+        3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;
+        4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
Như vậy, hình thức 1 và 2 có thể viết bằng tay, như vậy các viết như thế nào? Theo chúng tôi, phải tuân thủ các nội dung sau:
+        1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:
+        a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
+        b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
+        c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
+        d) Di sản để lại và nơi có di sản.
+        2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.
+        3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa.
Ngoài ra, để di chúc hợp pháp cần chú ý đến:
+        Điều kiện của người lập di chúc
+        Điều kiện người làm chứng (trong trường hợp di chúc có người làm chứng.
Để có bản di chúc viết tay chặt chẽ, hợp pháp, có lẽ người lập di chúc cần tham vấn các ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp lý như chúng tôi, công chứng viên hoặc cán bộ tư pháp...
Chúng tôi tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà đối với khách hàng sử dụng dịch vụ các quận nội thành TP.HCM.