Bồi thường giá đất thấp hơn giá thị trường

Những hộ dân bị thu hồi đất trong dự án X đến khiếu nại về quyết định bồi thường giá đất quá thấp so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường. Là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc huyện N (nơi có dự án X) bạn sẽ làm gì và làm như thế nào để giải quyết tốt trường hợp này?
1. Sự kiện được nêu trong tình huống này, tại Khoản 1 Điều 6 quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 2380/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận) có quy định :
“Trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá đất do UBND tỉnh công bố theo quyết định của Chính phủ chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện tiến hành khảo sát hoặc thuê đơn vị có chức năng tư vấn, thẩm định về giá đất xác định lại cụ thể và có văn bản báo cáo UBND tỉnh (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bản) . Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định mức giá đất cụ thể để tính bồi thường cho phù hợp và không bị giới hạn bởi khung giá các loại đất” .
2. Là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc huyện N, tôi kiểm tra nội dung đơn khiếu nại và thời hiệu, thời hạn giải quyết đơn:
a) Trong trường hợp khiếu nại tập thể, thời hiệu và thời hạn giải quyết vẫn còn theo quy định của pháp luật; tôi sẽ:
- Hướng dẫn cho mỗi người dân (đại diện cho 01 hộ gia đình) làm đơn khiếu nại riêng theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo ;
- Hoặc phân tích để những hộ khiếu nại chuyển sang làm đơn đề nghị (hoặc kiến nghị) xem xét về giá đất bồi thường để cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết .
b) Trong trường hợp mỗi hộ 01 đơn khiếu nại riêng, lập thủ tục vào sổ thụ lý đơn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật .
c) Trong mọi trường hợp (kể cả trường hợp đơn khiếu nại vượt quá thời hiệu, thời hạn giải quyết) tôi đều có trách nhiệm vào sổ thụ lý đơn, báo cáo với cơ quan và người có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo pháp luật và tôi có trách nhiệm giải thích, động viên người dân tin tưởng vào sự giải quyết thấu tình đạt lý của các cơ quan chức năng tại địa phương .
3. Đây là trường hợp phải xác định rõ thời hiệu khiếu nại để hướng dẫn một cách chính xác, do đó tôi sẽ vận dụng Mục III và những quy định thuộc Chương II Luật Khiếu nại tố cáo để đề xuất hướng giải quyết cho phù hợp .